Home » Stanovy OZ

Stanovy Občianskeho združenia
TENISOVÉ NÁDEJE

Čl. I.
NÁZOV A SÍDLO ORGANIZÁCIE

1.1 Názov občianskeho združenia : TENISOVÉ NÁDEJE (ďalej tiež „OZ“)
1.2 Sídlo občianskeho združenia : 346, 925 23 Hrubá Borša

Čl. II.
POSLANIE A CIELE ZDRUŽENIA

2.1 OZ TENISOVÉ NÁDEJE je dobrovoľná, nezisková, nepolitická, nenáboženská organizácia, zameraná na prehlbovanie vzťahu detí, mládeže a dospelých k športovým aktivitám. Združuje najmä rekreačných športovcov, aktívnych registrovaných tenistov a ľudí s pozitívnym vzťahom k športu.

2.2 Cieľom OZ TENISOVÉ NÁDEJE je najmä zriadenie Tenisového oddielu a jeho prostredníctvom:
2.2.1 poskytnúť svojim členom, deťom, mládeži a dospelým
a) v rámci Tenisového oddielu – odborné vedenie tenisového tréningu, vrátane tvorenia tréningových plánov, prípravy na súťaže a poskytovania odborných rád v súvislosti so zdravím a výživou športovca; tréningové pobyty a iné súvisiace aktivity
b) iné podporné a súvisiace aktivity, vrátane zriadenia web stránky poskytujúcej informácie o zdraví, výžive, tréningovom procese, ako aj rady v súvislosti so športovou aktivitou člena združenia,
c) v rámci tenisového oddielu zabezpečovanie materiálno technického vybavenia a priestory pre tréningové a voľnočasové aktivity,
2.2.2 organizovať odborné semináre a prednášky súvisiace s činnosťou združenia,
2.2.3 zabezpečovanie podpornej a prezentačnej činnosti v oblasti športu, zabezpečovanie športovo-kultúrnych podujatí, podpora talentovaných športovcov.

Čl. III.
ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ

3.1 Členstvo v OZ je dobrovoľné. Členom OZ sa môže stať fyzická a právnická osoba alebo iný kolektív, ktorí majú predpoklady podieľať sa na rozvoji činnosti OZ a súhlasia s týmito stanovami.

3.2 Členstvo v OZ je :
a) aktívne
b) formálne

3.3 Členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky za člena OZ. O prijatí aktívneho člena rozhoduje správna rada jednomyseľne. Prijatie za aktívneho člena občianskeho združenia je platné a účinné po schválení Správnou radou a podpisom všetkých členov Správnej rady na písomnej prihláške za aktívneho člena OZ. O prijatí formálneho člena rozhoduje ktorýkoľvek člen správnej rady samostatne. Prijatie za formálneho člena OZ je platné a účinné podpisom ktoréhokoľvek člena Správnej rady na písomnej prihláške za formálneho člena OZ.

3.4 Aktívny člen
a) má právo podieľať sa na jeho činnosti a využívať k tomu jeho zariadenia,
b) má právo voliť a byť volený od osemnásteho roku svojho veku do orgánov OZ
c) rozhodovať prostredníctvom orgánov OZ o jeho činnosti
d) má právo obracať sa na orgány OZ s podnetmi, návrhmi a sťažnosťami s právom ich riešenia,
e) je povinný uhrádzať členské príspevky vo výške určenej správnou radou pre príslušný kalendárny rok

3.5 Formálny člen:
a) má právo iniciovať činnosť združenia,
b) má právo byť informovaný o činnosti združenia,
c) má právo podieľať sa na jeho činnosti a využívať k tomu jeho zariadenia
d) je povinný uhrádzať členské príspevky vo výške určenej správnou radou.

3.6 Členstvo v OZ zaniká:
a) vystúpením
b) z dôvodu neplatenia členského príspevku
c) vylúčením
d) úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby
e) zánikom OZ

3.7 Člen OZ je povinný:
a) aktívne sa podieľať na jeho činnosti
b) chrániť majetok OZ a starať sa o jeho zveľaďovanie,
c) dodržiavať tieto stanovy a plniť rozhodnutia prijaté orgánmi OZ.

3.8 Člen môže na základe svojho rozhodnutia kedykoľvek vystúpiť z OZ.

3.9 Ak člen nezaplatí stanovený členský príspevok k poslednému dňu lehoty určenej v rozhodnutí správnej rady zaniká jeho členstvo k tomuto dňu.

3.10 Ak sa dopustí člen takého konania, ktoré je nezlučiteľné s jeho členstvom v OZ, môže správna rada OZ rozhodnúť o jeho vylúčení. O vylúčení bude taký člen písomne vyrozumený. Členstvo zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Opätovné členstvo takéhoto člena je možné len so súhlasom členskej schôdze pri najbližšom zasadaní, alebo v období medzi členskými schôdzami so súhlasom správnej rady.

Čl. IV.
ORGÁNY ZDRUŽENIA
najvyšší orgán – Členská schôdza
výkonný orgán – Správna rada
štatutárny orgán – Predseda Správnej rady
kontrolný orgán – Revízor

4.1 Členská schôdza
a) Členskú schôdzu zvoláva aspoň raz za rok predseda správnej rady OZ. Členskej schôdze sa majú právo zúčastniť aktívni i formálni členovia OZ. Hlasovať, voliť, schvaľovať a rozhodovať môžu na Členskej schôdzi len právoplatní aktívni členovia OZ.
b) Členská schôdza OZ má tieto úlohy:
• volí a odvoláva členov výkonného orgánu; predsedu správnej rady OZ (pokiaľ si ho spomedzi seba nevolí výkonný orgán) a kontrolný orgán,
• schvaľuje plán činnosti OZ a výročnú správu,
• schvaľuje rozpočet a výsledky hospodárenia za kalendárny rok,
• schvaľuje stanovy OZ, ich zmeny a doplnky,
• rozhoduje o zániku OZ zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením.
c) Členská schôdza je uznášania schopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jej členov oprávnených hlasovať.

4.2 SPRÁVNA RADA
4.2.1 Správa a vedenie
a) Správna rada je výkonným orgánom OZ, koná v mene združenia a zároveň zodpovedá a dozerá na všetky úlohy súvisiace s činnosťou, financovaním a programom združenia, resp. vykonáva úlohy ktoré sú jej zverené v zmysle týchto stanov alebo rozhodnutí členskej schôdze. Skladá sa z troch členov, volených nadpolovičnou väčšinou všetkých prítomných členov OZ oprávnených hlasovať na členskej schôdzi.
b) Správna rada sa stretáva aspoň raz do roka v určenom čase a na určenom mieste. Zasadnutie Správnej rady zvoláva predseda správnej rady OZ. Správna rada je uznášaniaschopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jej členov.
c) Správna rada môže prizvať k spolupráci, prípadne i zamestnať ďalšie osoby.
4.2.2 Funkcionári Správnej rady
Funkcionári Správnej rady sú volení dvojtretinovou väčšinou všetkých členov OZ. Funkcionármi Správnej rady organizácie sú:
• predseda správnej rady
• členovia správnej rady
4.2.3 Funkčné obdobie členov Správnej rady
Členovia Správnej rady sú volení do Správnej rady na 5 rokov, pričom opätovné zvolenie sa pripúšťa. Funkčné obdobie členov Správnej rady je ohraničené vznikom a zánikom členstva v Správnej rade.
a) Členstvo v Správnej rade vzniká dňom zvolenia za Člena Správnej rady podľa článku 4.2.1.a).
b) Členstvo v Správnej rade zaniká:
• ukončením funkčného obdobia
• písomným oznámením o vzdaní sa funkcie
• vylúčením, o ktorom rozhoduje Správna rada dvojtretinovou väčšinou všetkých svojich členov. Vylúčenie sa deje zo závažných dôvodov, napr. opakované porušovanie vnútorných predpisov OZ
• úmrtím
• zánikom OZ
c) Člen Správnej rady sa môže kedykoľvek vzdať svojej funkcie písomným oznámením, ktoré musí byť doručené predsedovi správnej rady mesiac vopred. V prípade predsedu, tento doručí písomné oznámenie ktorémukoľvek členovi Správnej rady OZ mesiac vopred.
4.2.4 Štatutárny zástupca
a) Štatutárny zástupca zastupuje organizáciu navonok a má právo disponovať s majetkom organizácie.
b) Štatutárnym zástupcom občianskeho združenia je predseda správnej rady, alebo ktorýkoľvek člen Správnej rady, ktorý je oprávnený zastupovať združenie samostatne na základe rozhodnutia Správnej rady.

4.3 REVÍZOR
4.3.1 Revízor vykonáva kontrolnú činnosť hospodárenia OZ. Správu o tejto revízii predkladá na prvom pracovnom stretnutí Správnej rady v každom novom kalendárnom roku, v prípade žiadosti aktívneho člena na členskej schôdzi.
4.3.2 Revízora volí Členská schôdza na dobu 5 rokov, pričom opätovné zvolenie sa pripúšťa. Na zvolenie revízora sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov Členskej schôdze.

Čl. V.
ZÁSADY HOSPODÁRENIA ZDRUŽENIA

5.1 OZ hospodári podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje Správna rada OZ. Správna rada je povinná predložiť správu o hospodárení za uplynulý kalendárny rok na Členskej schôdzi.

5.2 OZ hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom (ak ho má)

5.3 O príjmoch a výdajoch vedie účtovníctvo v zmysle platných právnych predpisov.

5.4 Príjmy združenia na činnosť Občianskeho združenia TENISOVÉ NÁDEJE tvoria
najmä: dobrovoľné dary, dotácie, granty a členské príspevky.

5.5 Hlavné druhy činností sú najmä vedenie tréningového procesu rekreačných športovcov a aktívnych hráčov Tenisového Oddielu, organizovanie tréningových pobytov, športových súťaží a iné podporné alebo súvisiace aktivity.

5.6 O výške členských príspevkov a iných poplatkov na kalendárny rok rozhoduje Správna rada.

5.7 Výdavky združenia slúžia na zabezpečenie plnenia činností občianskeho združenia, najmä tých podľa čl. 5.5.

Čl. VI.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

6.1 Zamestnávanie odborných pracovníkov, resp. zabezpečovanie služieb spojených
s plnením a dosahovaním cieľov OZ združenie zaisťuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Čl. VII.
ZÁNIK ZDRUŽENIA

7.1 Zánik OZ nastáva v prípade, keď Členská schôdza rozhodne a zániku OZ, alebo o zlúčení s iným združením, alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra.

7.2 Členská schôdza pri zániku menuje likvidačnú komisiu zo svojich radov, ktorá rozhodne po vyplatení všetkých záväzkov o delimitácii zvyšného majetku do nástupníckej organizácie alebo inej organizácie, ktorej činnosť je príbuzná činnosti a cieľom Občianskeho združenia TENISOVÉ NÁDEJE.

Čl. VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Návrh stanov bol prerokovaný a schválený prípravným výborom dňa 19.1.2016.
Tento dokument nadobúda právnu účinnosť jeho registráciou na ministerstve vnútra Slovenskej republiky.